KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

BRALET TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  ( ) kullanıcı ve müşterilerinin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine özen göstermektedir. Sizi bilgilendirmek ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere hazırladığımız Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir.

VERİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad, TC Kimlik numarası, doğum tarihi

İletişim bilgisi

Adres, e-mail adresi, telefon numarası

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel bilgiler

Müşteri İşlem Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler (örn. talep ve talimatlar, sipariş ve sepet bilgileri vb.)

 

İşlem Güvenliği Bilgisi

Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi şifre ve parola gibi bilgiler)

 

Risk Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar)

 

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. mahkeme ve idari merci kararı gibi belgelerde yer alan veriler)

 

Pazarlama Bilgisi

Çerez kayıtları, İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı e-posta mesajları

NEDEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi,
 • Siparişlerinizin hazırlanması ve tercih ettiğiniz teslimat yöntemine bağlı olarak teslim edilebilmesi
 • Ödemelerinizin gerçekleşebilmesi
 • E-faturalama, e-arşiv faturalama
 • Gerekli durumlarda iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi
 • Satın aldığınız ürünler ve katıldığınız kampanya/çekilişler kapsamında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi paylaşımı yapılması,
 • İşlem bilgilerinin tespiti
 • Talebinize bağlı olarak üyelik kaydı oluşturabilmeniz ve kaydınızın muhafazası,
 • İletişim izni vermiş iseniz tanıtım/bilgilendirme, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması,
 • Şikayetlerinizin/taleplerinizin Şirketimize aktarılabilmesi ve takibi ve kapsamında size bilgi verilebilmesi
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması
 • Yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası

HANGİ KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİNİ KULLANIYORUZ?

Kişisel verileriniz web sitesi, elektronik posta, online işlemler, iş birliği ortaklarımız, üyelik sözleşmesi vasıtasıyla; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak bu Aydınlatma Metni’nde yukarıda açıklanan amaçlarla işlenebilir.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALDIĞIMIZ TEDBİRLER NELERDİR?

Kişisel verilerinizi barındıran veri sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla sunucular güvenlik duvarı arkasında konumlandırılmış, Cloudflare SSL ve Rapid SSL 256 bit anahtarlamalı, TLS 1.2 ile şifrelenmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ AKTARIYOR MUYUZ?

Kişisel Verileriniz; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, teslimat kapsamında ilgili dağıtım/kargo-kurye şirketlerine, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, şikayetlerinizin çözümlenmesi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Şirket’imizin hukuk, mali ve vergi danışmanlarına ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere sadece aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla bağlantılı sınırlı ve ölçülü bir şekilde aktarılabilecektir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metninin “Nasıl başvuru yapabilirim?” bölümünde yer alan yöntemlerle ’e başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi talep etme,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında paylaşıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere Kanunun 7. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme haklarına sahipsiniz

ÇEREZ POLİTİKAMIZ NEDİR?

tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

VERİ İMHA POLİTİKAMIZ NEDİR?

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için taleplerinizi; KIŞISEL VERILER HAKKINDA BAŞVURU FORMUNU [BE4] doldurarak; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen yazılı başvuru

Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. Gökdemir Plaza No:99/3 Gebze/Kocaeli

Noter aracılığıyla başvuru

Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. Gökdemir Plaza No:99/3 Gebze/Kocaeli

Güvenli elektronik imza veya mobil imza, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru

bralettekstil@hs01.kep.tr

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru

 kisiselveri@bralet.com.tr

•Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu a ulaşmak için tıklayınız.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soy ad, başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” [BE7] uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular tarafından reddedilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ NOTU

’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin sitemizde yayınlandığı tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Ticaret Ünvanı : BRALET TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Bralet”)

İletişim Adresi : Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. Gökdemir Plaza No:99/3 Gebze/Kocaeli

MERSİS No : 0187158799000001

İletişim Telefonu : 0 (262) 644 44 67

Kep adresi: bralettekstil@hs01.kep.tr


mobil alt menu