WHATSAPP DESTEK HATTI AYDINLATMA METNİ

, kendisiyle hızlıca iletişim kurabilmeniz, işlemlerinizi herhangi bir aksaklık olmadan hızlı bir biçimde ilerletebilmeniz ve her türlü sürece ilişkin sorularınızın cevaplandırılabilmesi amacıyla WhatsApp Destek Hattı vasıtasıyla kendisiyle iletişime geçen sizlerin kimlik, iletişim, üye işlem bilgileri ile tarafımıza iletmiş olduğunuz diğer tüm kişisel verileri;

  • İletişimde bulunulan kişiye doğru bir biçimde hitap edilmesi,
  • İletişimin teyit edilmesi ve görüşmenin istatistiki tespit amacıyla kullanılması,
  • Bilgi danışma hizmetinin etkin bir biçimde yürütülmesi,
  • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil niteliğinde kullanılması,
  • İş ve işlem süreçlerinin yürütülmesi,
  • Üye talep, öneri ve şikâyetlerinin değerlendirilerek üye memnuniyetinin sağlanması,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesindeki “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

İşlenen kişisel verileriniz, ilgili verileri “WhatsApp” isimli uygulama üzerinden paylaşmanız nedeniyle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9’uncu maddesine uygun olarak yurtdışıyla paylaşılmış olacaktır. (Zira “WhatsApp” isimli uygulamanın merkezi ve veri kayıt alanları yurtdışında bulunmaktadır.)

Kişisel verileriniz,   WhatsApp Destek Hattı üzerinden yapacağınız mesajlaşmalar ve bu mesajlaşmalara bağlı olarak tarafınızla gerçekleşebilecek sair yazışma ve görüşmelerle otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilebilecektir.

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

’e başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, “www.bralet.com.tr” internet adresinde yer alan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu kullanarak veya yazılı olarak “Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. Gökdemir Plaza No:99/3 Gebze/Kocaeli” adresine elden veya posta yoluyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi olan “bralettekstil@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.


mobil alt menu