Sayın ilgili,

 olarak kişisel verilerin korunmasına önem vermekteyiz.

 Paylaşmış olduğunuz e-posta adresiniz, sipariş referansınız ve mesaj içeriğiniz https://bralet.com.tr/iletisim internet sitesi üzerinden 'e mesaj gönderenlerin kimliklerinin tespit edilmesi ve İnternet sitesi üzerinden gönderilen mesajlara geri dönüş yapılabilmesi ve talep edilen hizmetlerin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılmaktadır. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, üçüncü kişi alıcı gruplarına aktarılmadan internet sitesi üzerinden otomatik yollarla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz iletişim kurmak ve internet sitesi üzerinden gelen talepleri karşılamak hukuki sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Bralet’e meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak internet sitesinin iletişim sekmesi üzerinden göndereceğiniz mesaj vasıtasıyla otomatik yolla toplanmaktadır.

İlgili kişi,e başvurarak kendisiyle ilgili;

  •          Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
  •          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  •          İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  •          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için taleplerinizi; Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu doldurarak; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen yazılı başvuru

Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. Gökdemir Plaza No:99/3 Gebze/Kocaeli

Noter aracılığıyla başvuru

Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. Gökdemir Plaza No:99/3 Gebze/Kocaeli

Güvenli elektronik imza veya mobil imza, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru

 

 bralettekstil@hs01.kep.tr

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru

 kişiselveri@bralet.com.tr

 •Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu a ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

 

Başvurularınızda, ad-soy ad, başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular  tarafından reddedilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

Ticaret Ünvanı : BRALET TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Bralet”)

İletişim Adresi : Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. Gökdemir Plaza No:99/3 Gebze/Kocaeli

MERSİS No : 0187158799000001

İletişim Telefonu : 0 (262) 644 44 67

Kep adresi: bralettekstil@hs01.kep.tr

                                                                                               

 

 


mobil alt menu